Regulamin

Regulamin Plebiscytu

„Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2020”

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1.     Regulamin ustala zasady i tryb nadawania tytułu: „Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2020”, zwany dalej tytułem.

2.     Użyta w treści regulaminu w różnych przypadkach nazwa Aleksandrów oznacza Gminę Aleksandrów Łódzki.

3.     Organizatorem plebiscytu jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.

4.     Patronat medialny nad plebiscytem objęli:

-     Portal www.aleksandrow-lodzki.pl,

-     Telewizja Aleksandrów Łódzki,

-     Dwutygodnik „40 i cztery”.

5.     Plebiscyt organizowany jest przez Organizatora na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

6.     Głosowanie trwa od dnia 22.03.2021 r. od godz. 12:00 do dnia 29.03.2021 r. do godz. 12:00.

 

Rozdział 2

ZASADY NADAWANIA TYTUŁU

§ 2.

1.     Tytuł nadawany jest sportowcom reprezentującym kluby sportowe z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki, za wybitne dokonania na płaszczyźnie sportowej w 2020 r., które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do promocji Aleksandrowa na arenie krajowej lub/i międzynarodowej.

2.     Konkurs jest przeprowadzony celem wyłonienia „Sportowca Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2020”, „Młodzieżowego Sportowca Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2020”, „Trenera Roku 2020” i „Drużyny Roku 2020”.

3.     Dany tytuł otrzymuje jedna osoba w danym roku.

4.     Kandydat do tytułu Młodzieżowy Sportowiec Roku 2020 może być automatycznie nominowany w kategorii Sportowiec Roku 2020.

5.     Wykaz osób nominowanych w poszczególnych kategoriach zostanie opublikowany na portalu www.sportowiec.aleludzki.pl, w dniu rozpoczęcia głosowania - 22.03.2021 roku.


Rozdział 3

TYTUŁY

§ 3.

1.     Najważniejszym tytułem jest tytuł: „Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2020” - Laureata wybierze Kapituła, uwzględniając głosowanie za pośrednictwem Internetu.

2.     Kapituła przyzna także następujące tytuły:

1)     Młodzieżowy Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2020 – Laureata wybierze Kapituła, uwzględniając głosowanie internetowe.

2)     Trener Roku 2020 – Laureata wybierze Kapituła, uwzględniając głosowanie internetowe.

3)     Drużyna Roku 2020 – Laureata wybierze Kapituła, uwzględniając głosowanie internetowe.


 

TRYB NADAWANIA TYTUŁU

§ 4.

1.     Tytuł nadaje organizator plebiscytu na wniosek Kapituły.

2.     W celu wyłonienia osób nominowanych do tytułu, powołuje się Kapitułę plebiscytu,

w której skład wchodzą następujące osoby:

1)     Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego,

2)     Leszek Filipiak – Zastępca Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego,

3)     Iwona Dąbek – Sekretarz Aleksandrowa Łódzkiego,

4)     Grzegorz Siech – Skarbnik Aleksandrowa Łódzkiego,

5)     Małgorzata Grabarczyk – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Aleksandrowie,

6)     Hanna Beda – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim,

7)     Arkadiusz Cichecki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Aleksandrowie Łódzkim,

8)     Tomasz Barszcz - Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim,

9)     Michał Kiński – Telewizja Aleksandrów Łódzki, Wydział Informacji i Mediów Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

3.     Kapituła wybiera spośród siebie przewodniczącego.

4.     Do kompetencji Kapituły należy:

1)     przyjmowanie zgłoszeń do plebiscytu,

2)     opiniowanie zgłoszenia,

3)     nominacje do poszczególnych tytułów,

4)     przyznanie tytułu.

5.     Członek Kapituły nominowany do tytułu, traci prawo do udziału w pracach Kapituły.

6.     Laureaci wszystkich tytułów wskazanych w §3 wyłaniani są w wyniku głosowania Kapituły oraz głosowania internetowego poprzez stronę www.sportowiec.aleludzki.pl. Tytuły w poszczególnych kategoriach przyznawane są według następującej punktacji:

-     Kapituły plebiscytu (1 miejsce – 7 pkt, 2 miejsce – 6 pkt, 3 miejsce – 5 pkt,

4 miejsce – 4 pkt, 5 miejsce – 3 pkt).

-     za pośrednictwem głosowania internetowego (1 miejsce – 5 pkt, 2 miejsce –

4 pkt, 3 miejsce – 3 pkt, 4 miejsce – 2 pkt, 5 miejsce – 1 pkt.).

7.     Poszczególne tytuły zostaną przyznane nominowanym, którzy uzyskają największą liczbę punktów po zsumowaniu wyżej wymienionych głosowań.

8.     Prawidłowo oddanym głosem jest głos oddany poprzez stronę internetową www.sportowiec.aleludzki.pl.

9.     W przypadku zgłoszeń kandydatów do tytułu, Kapituła może:

1)     zadecydować o niewnioskowanie o nadanie tytułu w danym roku,

2)     w wyniku dyskusji wyłonić kandydata i wnioskować o nadanie mu tytułu.

10. W przypadku zgłoszenia do plebiscytu tylko jednego kandydata do tytułu

i pozytywnym zaopiniowaniu go przez Kapitułę, otrzymuje on tytuł.

 

Rozdział 4

ZGŁOSZENIE KANDYDATA:

§ 5.

1.     Kluby sportowe są zobowiązane do wypełnienia przesłanego przez organizatora „Kwestionariusza Osiągnięć Sportowych 2020”, w terminie od 8 do 14 marca 2021 roku.

2.     Zgłoszenia o przyznanie tytułu dokonuje Kapituła plebiscytu.

3.     Zgłoszenia do danego tytułu są na podstawie informacji nt. osiągnięć, posiadanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UM w Aleksandrowie oraz „Kwestionariusza Osiągnięć Sportowych 2020”.

4.     Zgłoszenie (na podstawie załączonego KOS 2020) winno zawierać:

1)    dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, rok urodzenia),

2)    zasługi w 2020 roku uzasadniające nadanie tytułu,

3)    zdjęcie kandydata (dobra jakość).

5.     W plebiscycie może wziąć udział od 1 do maksymalnie 3 sportowców w kategoriach „Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2020” i „Młodzieżowy Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2020”, reprezentujących dany klub sportowy z terenu Gminy Aleksandrów.

6.     W przypadku nominacji do tytułu „Trener Roku 2020”, może być nominowany tylko

i wyłącznie jeden trener z danego klubu sportowego.

7.     W przypadku nominacji do tytułu „Drużyna Roku 2020”, może być nominowana tylko i wyłącznie jedna drużyna z danego klubu sportowego.

8.     Sugerowane zgłoszenia od klubów sportowych przyjmowane będą elektronicznie od 8.03.2021 r. do dnia 14.03.2021 r. pod adresem: plebiscyt@aleksandrow-lodzki.pl.

9.     Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, kandydat wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu,

i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

10. Dokumentami potwierdzającymi nadanie tytułu są: akt nadania i medal, statuetka bądź dyplom.

11. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbędzie się w kwietniu 2021 roku. Organizator powiadomi o dokładnym terminie.

12. Wręczenie wyróżnienia dokonuje przedstawiciel organizatora.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje

o tych zmianach na stronie internetowej organizatora.

 

 

 

Rozdział 5

GŁOSOWANIE INTERNETOWE:

§ 6.1.   Prawidłowo oddanym głosem jest głos oddany na portalu www.sportowiec.aleludzki.pl. Głosujący może oddać tylko po jednym głosie w danej kategorii.

2.   Głosowanie elektroniczne odbędzie się w dniach 22.03.2021 r. od godz. 12.00 do 29.03.2021 r. do godz. 12:00.


Rozdział 6

PRZYZNANIE AKREDYTACJI DZIENNIKARSKIEJ:

§ 7.

 

1.   Prawo do nagrywania oraz fotografowania gali mają wyłącznie osoby posiadające akredytacje wydane przez Urząd Miejski w Aleksandrowie.

2.   Wnioski o akredytację należy składać drogą mailową pod adresem plebiscyt@aleksandrow-lodzki.pl najpóźniej na dwa dni przed galą finałową plebiscytu.

3.   We wniosku musi znajdować się imię i nazwisko osoby ubiegającej się o akredytację, nazwa redakcji oraz imię i nazwisko redaktora naczelnego redakcji.

4.   O fakcie przyznania akredytacji lub odrzucenia wniosku akredytacyjnego organizatorzy poinformują drogą mailową.

5.   Akredytacja zostanie wydana po okazaniu ważnej legitymacji prasowej.

6.   Wyłączność na nagrywanie całej gali ma tylko i wyłącznie Telewizja Aleksandrów Łódzki.

7.   Redakcje akredytowane mogą dokonywać nagrań jedynie w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

8.   Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia przyznania akredytacji bez podania przyczyny.Załącznik nr 1

do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą

Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2020”


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych oraz głosujących).


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, z siedzibą

w Aleksandrowie Łódzkim, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Plac Tadeusza Kościuszki 2.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby lub e-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl


 

 

Inspektor ochrony danych

We wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych pisząc na adres e-mail: iod@aleksandrow-lodzki.pl bądź kierując korespondencję na adres siedziby Administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu organizacji i przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Sportowiec Roku 2020” (dalej jako Plebiscyt). Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych, w tym wizerunku, jest Pani/Pana zgoda (jeśli zgłasza Pani/Pan osobę trzecią, albo gdy osoba trzecia zgłosiła Panią/Pana), albo przez głosowanie, gdy Pani/Pan głosuje. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust.1 lit. a RODO. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, zostanie Pani/Pan o nich poinformowana/y.


Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych (przetwarzający na podstawie umowy powierzenia danych dostarczyciele usługi hostingu).


Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym zostali wyłonieni zwycięzcy. Jeżeli nabywamy od Pani/Pana prawo (np. prawo autorskie), wówczas przetwarzamy Pani/Pana dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. Po upływie wskazanych okresów czasu Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.


Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę można wycofać w takim sam sposób jak ją udzielono.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą

w Warszawie (00-193 Warszawa ul. Stawki 2).

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Panią/Pana do udziału w Plebiscycie. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje brak możliwości uczestniczenia w Plebiscycie.


Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

a. imię i nazwisko;

b. rok urodzenia;

c. adres zamieszkania;

d. kategoria Plebiscytu, w której bierze Pani/Pan udział;

e. nazwa klubu, w którym trenuje zgłaszany kandydat;

f. adres e-mail, jeśli głosuje Pani/Pan drogą elektroniczną.

g. wizerunek.

Ustawienia
  • Aa
  • Aa+
  • Aa++