I. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania internetowej Platformy dostępnej po adresem https://aleksandrow.wdialogu.pl, która służy do obsługi Plebiscytu Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2023, w tym głosowania na nich poprzez sieć Internet.
2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Platformy. Korzystając z Platformy Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Regulamin określa zasady działania oraz świadczenia i korzystania z usług na tej Platformie.
5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.  

II. Terminologia
W niniejszym Regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 
Platforma – Platforma Internetowa do obsługi Plebiscytu Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2023 dostępna pod adresem https://aleksandrow.wdialogu.pl oraz jej podstrony.
Użytkownik – osoba, która korzysta z Platformy. 
Kandydatura – publikowany na łamach Platformy profil kandydata do Plebiscytu Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2023
Usługodawca –  Aleksadrów Łódzki z siedzibą przy ul. Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki NIP: 732-213-45-37, REGON 472057738, reprezentowaną przez - Jacka Lipińskiego, Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.
Dostawca Platformy – Mediapark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Zakres świadczonych usług
Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, w szczególności związane z możliwością: 
a. Głosowanie na Kandydatów do Plebiscytu Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2023. Administrator zapewnia możliwość głosowania na Kandydatów do Plebiscytu Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2023, poprzez specjalnie przygotowany formularz. Głosowanie wymaga podania danych osobowych. Zasady i tryb głosowania na Kandydatów do Plebiscytu Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2023, określają odpowiednie dokumenty dostępne w zakładce: Do pobrania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu zarejestrowania głosu.
b. Formularz kontaktowy - Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych tj. imię, nazwisko, oraz adres e-mail. Dane są niezbędne do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Usługodawca i Dostawca Platformy
Usługodawcą Platformy do  obsługi Plebiscytu Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2023 jest Aleksandrów Łódzki reprezentowane przez reprezentowaną przez - Jacka Lipińskiego, Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.
Dostawcą Platformy jest Mediapark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.

V. Zasady korzystania z Platformy
1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach określonych w przepisach prawnych dostępnych w zakładce Wybory krok po kroku/Do pobrania. 
2. Podczas korzystania z usług udostępnianych na Platformie, Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawdą.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia Platformy. Umieszczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, nie zakłócając jej działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jej pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
5. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Platformy jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje Usługodawcy.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Platformy.
7. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z Platformy w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający niniejszy Regulamin, Usługodawca ma prawo do zablokowania Konta Kandydata oraz możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

VI. Odpowiedzialność
1. Usługodawca, jak i Dostawca Platformy zastrzegają sobie możliwość do wyłączenia Platformy z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku, gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności Platformy będą możliwe do przewidzenia Usługodawca opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Usługodawca jak i Dostawca Platformy nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody które są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem Platformy.
3. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Platformy oraz nieprawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkownika.
4. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
5. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu.

VII. Zgłoszenia
1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem Platformy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@media-park.pl
2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, oraz dokładny opis zgłoszenia.
3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

VIII. Prawa autorskie i licencje
1. Platforma, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz 1062 z poźn. zm.) i przysługują Mediapark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
2. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części jak i w całości Platformy, oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy Platformy, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2024 r.
2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.
3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie zawsze będą publikowane na tej stronie.
4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Regulaminu.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny, właściwy dla miejsca funkcjonowania Usługodawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji: 20.02.2024 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.02.2024 r.